Stránky spolkového domu Mariany Berlové Stránky spolkového domu Mariany Berlové

Počet přístupu:

00252058


Najdete nás na Facebooku

Moravskoslezský kraj

Město Bruntál

Církev adventistů sedmého dne

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Bruntál

Občanské sdružení Spolkový dům Mariany Berlové - současnost

   

    Posláním občanského sdružení je přispívat k osvětě v otázce péče a života zdravotně postižených osob a jejich rodin. Podporování sociálního programu a odkazu mezinárodních úmluv o právech dítěte a postižených osob.

 

Cíle projektu

Hlavní cíl projektu:
    Adaptace bývalé vily židovské rodiny Berlových na centrum neziskových a charitativních aktivit.


Dlouhodobé cíle projektu    

 1. Provozování Dětského denního centra Beruška.
 2. Provozování volnočasových aktivit.
 3. Provozování osvětové činnosti.
 4. Záchrana a obnova historicky cenného domu Dr. Sigmunda Berla na Husově ulici číslo 2, postaveného rakouským architektem (narozeným na jižní Moravě) Josefem HOFFMANNEM.

 

Krátkodobé cíle

 1. Provozování Dětského denního centra Beruška, jehož posláním je integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti.

  Cíle k dosažení tohoto poslání:  • Celkový rozvoj dětské osobnosti s ohledem na jejich specifické potřeby.

  • Umožnění rodinám setkávání a vzájemné poznávání.

  • Poskytování informací rodinám s postiženými dětmi.

  • Propojení života dětí se zdravotním postižením a dětí zdravých.

  • Zapojení dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů do života běžné společnosti, navštěvovat běžné školské zařízení.

   

Cíle k dosažení provozování volnočasových aktivit:

  • Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež - Keramika, Pathfinder, Iks, divadélko Sedmička.
  • Spolupráce s dalšími subjekty, které provozují své aktivity v objektu Spolkového domu Mariany BERLOVÉ.

   

 1. Provozování osvětové činnosti

Cíle  k dosažení provozování osvětové činnosti:

  • Vytvoření a provozování spolkového sálu pro setkávání církevních, charitativních a jiných neziskových sdružení, a pro akce, konference a přednášky, organizované ve spolupráci s městem Bruntál a ostatními subjekty v neziskové sféře.
  • Pořádání benefičních koncertů, vystoupení a výstav.

   

 1. Záchrana a obnova historicky cenného domu Dr. Sigmunda Berla na Husově ulici číslo 2, postaveného rakouským architektem (narozeným na jižní Moravě) Josefem HOFFMANNEM.

Cíle k dosažení záchrany a obnovy domu Dr. Sigmunda Berla:

  • Postupná obnova interiéru a exteriéru památkově cenného objektu vily rodiny Berlových – stavby významného architekta Josefa Hoffmanna.
  • Zřízení malé muzejní expozice o historii židovské komunity v regionu a o historii vily rodiny Berlových.

 

 

 

 

 


     A aby bylo vidět, že se práce neudělala sama, máme i pár fotografií z terénu (také máte vtíravý pocit, že by jste se nechali odradit ?):

Fotoalbum
Pohled na bourání
Fotoalbum
Rekonstrukce
Fotoalbum
Terén & úpravy

 

Předválečná historie

Pohlednice vily Sigmunda BERLA

Toto je původní stav z pohlednice přibližně z roku 1923.

    Židovská rodina Berlových pochází z nedaleké Osoblahy. Stejně jako řada jiných rodin židovského původu, tak i Berlovi opustili na počátku 19. století upadající Osoblahu a využili nově nabývaných svobod k odchodu do větších měst. Ve druhé polovině 19. století měl v Bruntále registrovánu svou živnost – obchod se smíšený zbožím Izák Berl. Jeho syn Max Berl podnikání dále rozvinul a kromě obchodu s různými komoditami včetně dřeva se zapojil také do výroby – vybudoval dřevozpracující závod.
    V okrese Bruntál byl na přelomu devatenáctého a dvacátého století široce rozvinut zejména textilní, dřevozpracující a potravinářský průmysl. Ve všech těchto odvětvích patřily firmy židovských vlastníků k největším. Rodina Berlových provozovala pod firemním označením Max Berl&Söhne závody na zpracování dřeva - pily v Bruntále (bruntálský závod se nacházel nad železničním nádražím), Starém Městě, Suché Rudné a Karlovicích. Max Berl, úspěšný průmyslník, byl i dlouholetým členem zastupitelstva města Bruntálu a aktivně se podílel i na společenském životě města. Byl rovněž zapojen do činnosti místní židovské obce.
    Syn Maxe Berla – Dr. Sigmund Berl, pokračovatel podnikatelské tradice rodiny, obohatil stavební tvář města o svůj dům, projektovaný architektem Josefem Hoffmannem.
Josef Hoffmann, moravský rodák a významný rakouský architekt, žák Otto Wagnera, je i autorem několika budov v oblasti Slezska a Moravy. Vedle staveb pro rodinu Grohmannových z Vrbna pod Pradědem (majitelé továrny na výrobu nití) a staveb dělnických domů v Ludvíkově navrhl také zmíněný rodinný dům pro Dr. Sigmunda Berla v Bruntále. Výstavba probíhala v letech 1919 – 1922. Dvoupodlažní osově souměrný dům s valbovou střechou upoutává zejména zahradním průčelím. Josef Hoffmann se podílel rovněž na návrhu interiérů domu. Poslední vlastník domu – Mariana Berlová – emigrovala po válce do USA. Svůj dům – zřejmě již po roce 1945 - darovala městu Bruntál.
(Pramen: Historie židovské komunity v regionu Krnova a Bruntálu, občanské sdružení Krnovská synagoga 2001).

Razítko architekta Josefa HOFFMANNA, autora stavby

Razítko architekta Josefa HOFFMANNA, autora stavby

 

Poválečná historie


    V roce 1947 prošel dům stavebními úpravami – vnitřní dispozice byla přizpůsobena potřebám dětské nemocnice. Největším zásahem bylo zrušení dvou schodišť v centru domu a nahrazení novým schodištěm, přiléhajícím k severní uliční straně domu. Pozdější stavební úpravy z let padesátých až osmdesátých vedly k odstranění většiny ozdobných prvků v interiéru i exteriéru domu. Původní dělená okna byla nevhodně nahrazena, štukovou výzdobu fasády nahradil šedý břízolit. Osobitost si zachovalo pouze zahradní průčelí se středovým rizalitem a zbytky ornamentální výzdoby římsy a pilířů.

    V devadesátých letech byl objekt, vyžadující investice, vyklizen a postupně začal chátrat, zahrada a terasy zarostly náletovými dřevinami. Dům díky vstřícnému postoji majitele – města Bruntál – zakoupilo v závěru roku 2002 občanské sdružení Spolkový dům Mariany Berlové, usilující o  přeměnu vily na centrum neziskových a charitativních aktivit. Dům prochází postupnými stavebními úpravami.